ข่าวภายใน กกท. ภาค 3

ข่าวด้านกีฬาภายใน กกท. ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา

ข่าวที่ได้รวบรวมได้มาจากหลายส่วนงานจึงขอขอบพระคุณทุกส่วนงานที่ได้แบ่งปันข้อมูลมา ณ ที่นี้

วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการกีฬาจังหวัดนครราชสีมา
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน.กกท.จ.นม. สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ
โดยมี นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รอง ผวจ.นม.เป็นประธานในการประชุม ดังกล่าว

มื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายชฏาลม วงศ์ด้วง ผู้อำนวยการสำนักงาน กกท.จ.นครราชสีมา ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ.2564 ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมา และร่วมแสดงความยินดี นายประสิทธิ์ เทศสูงเนิน รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา