วิสัยทัศน์และพันธกิจ

บทนำ

      การดำเนินงานของการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3  โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลัก ที่ส่งเสริมสนับสนุนด้านการพัฒนากีฬาของชาติภายใต้วิสัยทัศน์ “การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย” ซึ่งเป็นแกนหลักในการพัฒนากีฬาของชาติ โดยมีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การกีฬาแห่งประเทศไทยทั้ง กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ และการบริการทางการกีฬา พร้อมทั้งดำเนินการขับเคลื่อนการกีฬาในทุกภาคส่วนให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อความสำเร็จของวงการกีฬาชาติไทยนำความภาคภูมิใจ สร้างความสุข และความสามัคคีให้กับประชาชนชาวไทยโดยทั่วกัน ตลอดปี 2558  ที่ผ่านมา การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3  ได้ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การกีฬาอย่างต่อเนื่องโดยสำนักงาน กกท. จังหวัด ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้บังเกิดผลโดยร่วมกับจังหวัด, สมาคมกีฬาจังหวัด, หน่วยงานราชการ และเอกชนในจังหวัด รวมทั้งการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬากับนักกีฬาให้กับจังหวัด โครงการพัฒนากีฬาจังหวัด Sports Hero ที่สร้างนักกีฬาดาวรุ่งสู่ทีมชาติไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมีเวทีแข่งขันทั้งกีฬาเยาวชนแห่งชาติและกีฬาแห่งชาติเป็นสนามทดสอบและคัดเลือกนักกีฬาที่มีผลงานโดดเด่น การดำเนินงานทางด้านกีฬามวยของจังหวัด  ส่งผลให้เป็นปีที่วงการกีฬาได้สร้างความสุขให้กับชาวไทยมากมาย ทั้งด้านกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ ซึ่งในวงการกีฬานับว่ามีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ อย่างมากมายรวมถึงการเปลี่ยนแปลงขององค์กร  ซึ่งพนักงานและบุคลากรของการกีฬาที่อยู่ในภูมิภาคถือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมผลักดันภารกิจขององค์กรให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

         การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3  และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด ในสังกัด จึงได้รวบรวมจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ผ่านมา เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนและหน่วยงานต่างๆ ได้รับทราบถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และเพื่อการพัฒนาในการดำเนินงานในปีต่อๆ ไป

         ขอขอบคุณพนักงานและบุคลากร สำนักงาน กกท. ภาค 3 ในทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำ และหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเกิดประโยชน์ในการร่วมกันพัฒนาองค์กร และกีฬาของชาติต่อไป

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

“ การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหลักในการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อการอาชีพให้ประเทศเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำทางการกีฬาของเอเชีย 

พันธกิจ(Mission)

อำนาจและหน้าที่

  • เป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านการพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
  • เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาในส่วนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  • เป็นศูนย์กลางในการจัดการแข่งขันและฝึกซ้อมกีฬาของเยาวชน ประชาชน และนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทยในระดับชาติและนานาชาติ
  • จัดกิจกรรมส่งเสริมส่งเสริมกีฬา และนันทนาการแก่เยาวชนประชาชน เพื่อสร้างกลุ่มมวลชนให้เข็มแข็งและยั่งยืน
  • เป็นศูนย์กลางในการศึกษาค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • เป็นศูนย์กลางในการทดสอบ และส่งเสริมสมรรถภาพด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบครบวงจรของนักกีฬาและประชาชนประจำภาคตะวันนออกเฉียงเหนือ

ของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีดังต่อไปนี

(๑)   ส่งเสริมการกีฬา
(๒)  ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเกี่ยวกับการกีฬา
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และจัดทำโครงการ แผนงาน และสถิติเกี่ยวกับการส่งเสริมการกีฬา รวมทั้งประเมินผล
(๔) จัด ช่วยเหลือ แนะนำ และร่วมมือในการจัดและดำเนินกิจกรรมกีฬา
(๕) สำรวจ จัดสร้าง และบูรณะสถานที่สำหรับการกีฬา
(๖) ติดต่อร่วมมือกับองค์การหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกราชอาณาจักร

(๗) สอดส่องและกำกับดูแลการดำเนินกิจกรรมกีฬา
(๘) ริเริ่ม พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาคนพิการ
(๙) ประกอบกิจการอื่น ๆ อันเกี่ยวแก่หรือเพื่อประโยชน์ของการกีฬา