ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2565

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3(เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565) สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

เอกสารที่สแกน

เงินงบประมาณภาค3

เงินกองทุนพัฒนากีฬา/เงินนอกงบประมาณ