ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฏาคม 2565

 

ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566)