ประกาศ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงกันยายน พ.ศ. 2565)

เงินงบประมาณภาค3

เงินอุดหนุน Sport City

เงินโครงการถนนกีฬา

เงินรายได้