ประกาศ ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2564

 

ประกาศ ราคากลาง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการ SAT Thailand Volleyball Invitation Sisaket 2021 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

บก 06 จ้างเหมาจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล รายก