ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564

 

ประกาศแผยแพร่ ราคากลาง งานการจัดซื้อจัดจ้าง(บำรุงรักษา ปรับปรุงภูมิทัศน์)ของสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565 (4/10/2564)