ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2566

 

ประกาศแผยแพร่ ขอบเขตงาน TOR การจัดการแข่งขันกีฬามวยไทย และกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจ จังหวัดชัยภูมิ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival ๒๐๒๓) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖