ประกาศเรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วม การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะที่ได้รับการทดแทน จำนวน 16 รายการ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3