ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566)

เงินงบประมาณภาค3

เงินนอกงบประมาณ

เงินอุดหนุนบริหารจัดการสนามกีฬา

เงินกองทุนพัฒนา การกีฬา