ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2565

ประกาศสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค 3 เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครุภัณฑ์รถยนต์ประจำสำนักงานในส่วนภูมิภาค (5/10/2565)