ประกาศ(พัสดุ)

ประกาศเรื่อง……………………  วันที่………………… เวลา………น.