ประกาศขอบเขตงาน(TOR)

ประกาศขอบเขตงาน(TOR)

สถานที่ติดต่อ งานพัสดุภาค 3 ที่อาคารบริหารงานภาค 3 ชั้น 2 ในเวลาราชการ โทร(ฝ่ายพัสดุ)