ทำเนียบผู้บริหารและผังองค์กร

คณะผู้บริหาร

ผังโครงสร้างการกีฬาแห่งประเทศไทย

นายสมปอง จันทรี

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3

นางสาวอัญชลี วุฒิศักดิ์

หัวหน้างานบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค

นางสาวศุภมาศ ภาคอารีย์

หัวหน้างานบัญชีกีฬาภูมิภาค

นายสราวุธ กุสุมถ์

หัวหน้างานวิทยาศาสตร์การกีฬาภูมิภาค

นายเชวงพจน์ ครองธานินทร์

หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติส่วนภูมิภาค.

ทำเนียบผู้บริหาร

นายสมปอง จันทรี

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ มีนาคม 2566 ถึงปัจจุบัน

นายเกื้อ ชูศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ สิงหาคม 2562 ถึง มีนาคม 2566

นายเจริญชัย สุวรรณศรี

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ มกราคม 2559 ถึง กรกฎาคม 2562

นายจินดา เดชภิมล

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พฤศจิกายน 2556 ถึง ธันวาคม 2558

นายบัญชา พิมพ์สมบูรณ์

ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ มิถุนายน 2552 ถึง กันยายน 2556

นายสังเวียน บุญโต

ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2552

นายพีระ ฟองดาวิรัตน์

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ถึง พ.ศ. 2542

นายวัชระ คล้ายรอด

ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2540