ข่าวภายใน กกท. ภาค 3

งานขับเคลื่อน นโยบายกีฬาเชื่อมโยงการท่องเที่ยว

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยังยืน (Sports Tourism Economic Triangle Festival 2023)

ณ จังหวัดบุรีรัมย์

ณ จังหวัดชัยภูมิ

ณ จังหวัดสุรินทร์